سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
سوزش درد بردباری را جرعه جرعه درکش که آن اساس حکمت و ثمره دانش است . [امام علی علیه السلام]